THE SHORTEST WAY TO SUCCESS!
   
 
НАЧАЛО ЗА НАС ФОРУМ КАРТА НА САЙТА КОНТАКТИ
 
 
Дата: 26.Sep.2021
Време: 7:27 AM

 
http://www.diem-m.com/images/toeic_banner 468x60g.gif  
 

Åçèêîâ öåíòúð ÄÈÅÌ-Ì e îòîðèçèðàí äà àäìèíèñòðèðà ñëåäíèòå èçïèòè:

◊ SAT® Reasoning Test & SAT® Subject Tests    http://www.diem-m.com/images/sat.jpg

◊ ACT® Assessment   http://www.diem-m.com/images/logo2act.gif 

◊ GRE® - Graduate Record Examinations®    http://www.diem-m.com/images/gre_logo.jpg

◊ LSAT - Law School Admission Test

◊ TOEFL® iBT- TOEFL Internet-based   http://www.diem-m.com/images/toeflll.jpg 

◊ TOEIC® -Test of English for International Communication     http://www.diem-m.com/images/toeic-authorised.jpg

 

http://www.diem-m.com/images/toefl_tt_home.jpg

 

TOEFL TV

 

 

 

   http://www.diem-m.com/images/img5E.jpg

 

Êàòî ñåðòèôèöèðàí òåñò öåíòúð, ÄÈÅÌ-Ì èìà ïðàâî äà àäìèíèñòðèðà ñëåäíèòå èçïèòè íà Pearson VUE: 

 

Adobe
Avaya Inc. Testing
BindView
BMC Software
Brocade Communications
Check Point Software Technologies
Cisco Systems, Inc.
CIW

CompTIA Testing
Dassault Systemes/ CATIAIBM Testing
Linux Professional Institute Testing
Lotus Testing
Macromedia Testing
MatrixOneMcDATA
MySQL
Novell Testing
 

PRMIA
RSA Security Testing
Siemens
SITA, Inc.
Sun Microsystems - SAI Program
Telecommunications Industry Association
Tivoli Testing
VERITAS
VMware, Inc. 

  
   http://www.diem-m.com/images/prometric.jpg Дием-М придоби статут на Prometric Testing Center http://www.prometric.com/

 
  Новини
 
  Наши партньори
 
 
 
 
 
Потребител:   Парола:
Всички права запазени. © 2001- Дием-М. Политика за защита на личните данни. Web design & SEO: Varnaweb
Дием-М® е регистрирана съгласно българското и международното законодателство.